Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych szkodliwych i uciążliwych

Pobierz

Odpowiedzi do karty pracy.. Czynniki szkodliwe i uciążliwe: a) czynniki fizyczne (hałas, mikroklimat, pyły, promieniowanie), b) czynniki chemiczne (substancje i preparaty),Ryzyko zawodowe, związane z wykonywaną pracą, wynika więc z narażenia pracownika na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowisku pracy.. Charakterystyka czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w zakładach gastronomicznych | Uczę.plBHP w praktyce ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Gdańsk 2020 Bogdan Rączkowski Wydanie XVIII Stan prawny na dzień 1 marca 2020 r.Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych: 1.. Do grupy tej zaliczamy kilka podstawowych typów zagrożeń: - za grożenia elementami ruchomymi i luźnymi, - zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi, - zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,Czynniki niebezpieczne - czynniki których oddziaływanie może spowodować zaistnienie wypadku przy pracy, który w konsekwencji może prowadzić do urazu lub innego istotnego, natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia bądź wypadku śmiertelnego.Obowiązkiem pracodawcy jest podejmowanie działań organizacyjnych i technicznych, likwidujących lub, co na najmniej, ograniczających .wp³ywu niebezpiecznych, szkodliwych i uci¹¿liwych czynników w œrodowisku pracy 4 min..

2.Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych.

Czynniki fizyczne.. Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.. Miejsce, w którym wykonuje się obowiązki zawodowe, powinno być bowiem .- szkodliwe działanie substancji chemicznych, - znaczenie znajomości kart charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych, - sposoby likwidacji lub ograniczenia źródeł zagrożeń chemicznych, - stosowanie środków ochrony zbiorowej przed działaniem szkodliwych substancji chemicznych.. Bardziej szczegółowo• przedstaw podstawowe zasady oraz metody likwidacji lub ograniczenia wpływu czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych.. • Szkodliwe, oddziałując na pracownika, mogą wywoływać choroby i schorzenia.. Czynniki niebezpieczne (urazowe) w środowisku, w tym w miejscu zamieszkania podopiecznych.. Poziom studiów: Studia II stopnia.. • Z kolei czynniki uciążliwe działają wolniej, powodują pogorszenie samopoczucia, znużenie, zmęczenie, przekładające się w dłuższej perspektywie na zwiększone ryzyko wypadków lub pogorszenie stanu zdrowia.Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe Niebezpieczny czynnik*to czynnik, którego oddzia- ływanie może prowadzić do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka bądź śmierci.. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki psychofizyczne występujące w środowisku pracyCzynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe..

identyfikacji czynników niebezpiecznych Æwiczenie 4 min.

Czynnik niebezpieczny to czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia .- rejestr czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy, - spis (rejestr) występujących w procesie pracy substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych, z podziałem na niebezpieczne, rakotwórcze i mutagenne wraz ze wskazaniem stanowisk pracy i miejsc występowania,Niebezpieczne i szkodliwe czynniki biologiczne występujące w środowisku pracy W tej kategorii wyróŜniamy następujące czynniki: 1. mikroorganizmy, 2. makroorgąnizmy, 3. substancje wytwarzane przez organizmy Ŝywe, 4. biomasa.. Podział czynników 2.1 Czynniki niebezpieczne (urazowe), które działając na człowieka w sposób najczęściej nagły mogą spowodować u niego uraz (wypadek przy pracy).. Wartość ich natężenia nie może jednak przekraczać wyznaczonych norm.. • Czynniki szkodliwe to takie, których oddziaływanie może prowadzić do schorzeniaMogą one jednak prowadzić do dłuższej nieobecności pracownika z powodu choroby i obniżenia wydajności..

d) czynników psychofizycznych.

Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy 2.. Autorka: Anna Dolata Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych Wstęp Wszelkie urazy ciała, zatrucia lub nawet śmierć pracownika, choroba zawodowa, czy obniżenie sprawności .. czynniki szkodliwe fizyczne: mikroklimat (m.in. temperatura, wilgotność, ruch powietrza), hałas i drgania mechaniczne.. Klipy filmowe: Zagro¿enia w obs³udze maszyn (3'40), Czynniki szkodliwe w œrodowisku pracy (3'), Os³ony Pytania, dyskusja i wymagania stawiane os³onom (3'40).. Czynniki niebezpieczne to: a) ruchome elementy maszyn i urządzeń, b) prąd elektryczny,1.. 20 min.MODUŁ 5 - Charakterystyka wybranych czynników uciążliwych .Czynniki uciążliwe i szkodliwe charakteryzują się różnym stopniem oddziaływania na pracownika i dlatego dla czynników szkodliwych określono najwyższe dopuszczalne wartości stężeń i natężeń, których wartości można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie .a) czynników fizycznych..

b) czynników chemicznych.

Podstawowy podział czynników fizycznych zawiera się w podziale na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy.Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy należy przechowywać przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.. Czynniki tworzące środowisko pracy mogą mieć niekiedy charakter uciążliwy, szkodliwy lub niebezpieczny.. Do głównych czynników o charakterze uciążliwym zaliczyć można następujące kategorie: mikroklimat, monotonia, obciążenie psychiczne, obciążenie statyczne, oświetlenie, wysiłek fizyczny.2.. Eliminacja źródeł czynników szkodliwych przez: dobór nieszkodliwych surowców (lub zastępowanie bardziej szkodliwych mniej szkodliwymi surowcami), półfabrykatów,dobór procesów technologicznych oraz maszyn i urządzeń nie stwarzających zagrożeń czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi,unieszkodliwianie odpadów.. Rencast 5146 Isocyanate - Xn - produkt szkodliwy.. Polastosil M-60 - preparat niesklasyfikowany jako niebezpieczny.. Szkodliwy czynnik*oznacza czynnik, którego od- działywanie może prowadzić do pogorszenia stanu zdro- wia człowieka.Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dokładnie opisują polskie normy (PN-N-18004:2001.).. Praca, w której podnoszenie i przenoszenie ciężarów jest stałą czynnością, może być przyczyną nadmiernego zmęczenia fizycznego, przeciążenia mięśni, stawów, a przedeCzynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych w miejscu pracy (zagrożenia na stanowisku pracy) Narażenie zawodowe najczęściej definiowane jest jako podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych związanych z wykonywaniem pracy.• Czynniki niebezpieczne to te, które prowadzić mogą do urazu w trakcie wykonywania obowiązków.. Æwiczenie dot.. • przedstaw slajd nr 7, 8.. • ćwiczenie - do wykonania przez uczniów (samodzielnie lub w grupach) - Identyfikacja czynników niebezpiecznych i metody ich ograniczania, przedstaw slajdy od 9 do 11 .Rozpatrując wpływ czynników uciążliwych na powstanie zagrożeń, należy więc brać pod uwagę konkretne stanowiska pracy i konkretnego pracownika.. CZYNNIKI SZKODLIWE, UCIĄŻLIWE I NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA 1. czynniki szkodliwe biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty.Do czynników uciążliwych można zaliczyć: podnoszenie i przenoszenie ciężarów, wymuszoną pozycje ciała oraz stres.. Tok studiów: 2016/2017.. Analiza i ocena zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi (dopuszczalne normy, wartości NDS / NDN, pomiary) 3.Technik żywienia i usług gastronomicznych / Kucharz.. I tak: • Czynniki niebezpieczne w pracy to takie, których oddziaływanie na pracującego może prowadzić do urazu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt