Udział w radach pedagogicznych efekty

Pobierz

św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej w dniu 13 września 2019 r., a radę rodziców zapoznano 13 września 2019 r.· W trakcie trwania stażu · Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, zapoznanie się z literaturą fachową , wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.. a) Opis realizacji Jako jeden opiekunów Samorządu Uczniowskiego brałem czynny udział jego pracach.. 5 z nich prowadzonych było w klasach I - III, a 8 w klasach IV - VI.. Obowiązuje on, zgodnie z przepisami, w roku szkolnym 2019/2020.. ),W efekcie nauczyciele i tak brali w niej udział, bo nie chcieli narazić się przełożonemu.. 5.Efekt: udział w szkoleniu "Klucz do uczenia się - moduły matematyczne" pozwolił pozyskać dla przedszkola zestaw pomocy dydaktycznych w postaci konspektów, szablonów do wielokrotnego wykorzystania oraz drewnianych klocków modularnych stosowanych w konstrukcjach do wszechstronnego nauczania matematyki w edukacji przedszkolnej .- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych .. - protokół z Rady Pedagogicznej - zapisy w dzienniku - konspekty i scenariusze Strona 2/10.. W ramach WDN uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach dotyczących: - dokumentacji pedagogicznej, organizacji nadzoru pedagogicznego, aktów wykonawczych do Statutu Szkoły, organizacją przebiegu nauczania, procedur przepływu informacji (2004r..

• Współpraca ze specjalistami w placówce.pedagogicznych.

W roku szkolnym 2013/2014 w naszej placówce realizowano 13 innowacji pedagogicznych.. Na realizację niektórych innowacji przydzielono dodatkową godzinę lekcyjną, częśćRada Pedagogiczna: brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych (szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych), pracach zespołów: zespołu humanistycznego, (w r. szkol ….. Dziś postaram się Was zachęcić do podejmowania innowacyjnych działań i pokazać, jak w miarę szybko i "bezboleśnie" można przejść przez całą .W roku szkolnym 2008/2009 opracowałam procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, z którymi następnie zapoznałam Radę Pedagogiczną.. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego 1.. We wrześniu 2018 r. (można podać dokładną datę) uczestniczyłam w szkoleniu "Motywowanie dzieci do pożądanych zachowań".opis zasad innowacji, przedstawienie opisu radzie szkoły lub radzie pedagogicznej, wydanie opinii na temat innowacji przez radę szkoły, wyrażenie nauczycieli zgody na udział w innowacji , wyrażenie przez autora/ autorów innowacji pisemnej zgody na jej wprowadzenie jej w szkole , podjęcieRada pedagogiczna - organ wewnętrzny szkoły lub innej placówki, zajmujący się planowaniem, realizacją i kontrolą wykonania planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej szkoły.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, niekiedy również przedstawiciele rodziców, organizacji społecznych i młodzieży.Rada pedagogiczna uchwala roczny plan i ..

Wielokrotnie uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych, co pozwoliło mi:2.

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu, jakości pracy szkoły.Uzyskane efekty.. Plan został przedstawiony Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im.. Uczestnictwo w opracowaniu Programu Wychowawczego Szkoły.. Poznanie Podstawy Programowej - zapoznanie się z programem oddziaływania przedszkolnego realizowanym w placówce .. przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowaniaClassDojo - kontynuacja innowacji pedagogicznej realizowana na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej w kl. I B przez Monikę Kaliszewską w roku szkolnym 2019/2020.. Udział uczniów w projekcie: - zapoznał uczniów z tą metodą pracy, - umożliwił publiczne zaprezentowanie swojej pracy i osiągnięć, - udoskonalił umiejętność obsługi komputera, - przygotował uczniów do zgodnej pracy w grupie, - dał możliwość zdobycia umiejętności rozwiązywania problemów i odczucia satysfakcji z wykonania trudnego zadania.Efekty dla szkoły: - tworzenie i aktualizacja dokumentów świetlicowych, - pozytywna ocena dokumentacji w czasie wizytacji nadzoru pedagogicznego, - jasno sformułowane zasady postępowania, - dostosowanie dokumentacji do nowych wymogów, - przedstawienie rodzicom i dzieciom przejrzystych form współpracy i funkcjonowania dziecka w świetlicy szkolnej, - wzbogacanie bazy dydaktycznej świetlicy, - pomnażanie zasobów, wykorzystywanych przez uczniów, bezpośrednio dotyczących ich .Brałam aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej..

Innowacje pedagogiczne na różnych etapach edukacyjnych - udział procentowy.

Poprzez udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej uczestniczyłem w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.. a w zakresie ich obowiązków jest udział w radach pedagogicznych, to nie mogą się od nich .Polska szkoła potrzebuje innowatorów - nauczycieli z pasją, partnerów w relacjach, mentorów zachęcających i wspomagających uczniów w rozwoju, autentycznych autorytetów, którzy czują, że mogą być prekursorami zmian.. "Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna", a uchwała ta "może być podjęta po uzyskaniu: 1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 2) opinii rady szkoły, 3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia .W czasie trwania stażu brałam również udział w szkoleniach prowadzonych przez członków Rady Pedagogicznej w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.. WYCHOWANIE FIZYCZNE Cele - kształcenie sprawności fizycznej - profilaktyka zdrowotna - hart Formy realizacji - wychowania fizycznego, w kołach SKS, w trakcie .Efekty: • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady..

Udział nauczyciela w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji pedagogicznych jest dobrowolny.

c) Wnioski: Aktywny udział w Radach Pedagogicznych wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły, daje satysfakcję z możliwości aktywnego udziału w życiu szkoły.. Organizuję Rady Pedagogiczne Szkoleniowe, do prowadzenia których zaprosiłam pracowników PPP oraz pedagogów z innych szkół.. 3 ustawa o systemie oświaty).. Doskonalenie wewnątrzszkolne Jedną najważniejszych form pracy organizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły są Rady Pedagogiczne.. )udział w konferencji "Zasady organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole" zorganizowanej przez firmę szkoleniowo - doradczą Anna Szywała Świdnicy, udział w warsztatach zawodoznawczych "Kalejdoskop kariery" w Krzyżowej, udział w szkoleniu na temat procedury "Niebieskiej Karty"Rady Pedagogicznej Prawa dziecka w praktyce szkolnej; • szkoleniowe posiedzenie IX 2013 X 2014 II 2014 IV 2015 X 2015 .. Zadania Formy realizacji Termin Efekty 4.. • Wymiana wiedzy i opinii pomiędzy nauczycielami.. lider), wychowania patriotycznego i praw człowieka, wychowania do wolontariatu, przeciwdziałania wykluczeniom i pomocy psychologiczno-pedagogicznej .funkcjonowaniem.. Działalnością innowacyjną można objąć wybrane zajęcia edukacyjne, wybrany oddział lub określoną grupę uczniów.. · Doskonalenie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności zawodowych poprzez: -udział w szkoleniach, - konferencjach, -warsztatach, -radach .W ciągu całego półrocza pogłębiałam wiedzę psychologiczno-pedagogiczną biorąc udział w szkoleniach zewnętrznych.. Nauczyciel ma prawo stosowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w formie innowacji pedagogicznych.. ClassDojo to aplikacja, która pozwala nauczycielom w sterowaniu jakością zachowania i zaangażowania w naukę uczniów w klasie - w sposób wygodny, motywacyjny i przyjazny, m.in. poprzez stworzenie Klasowego Regulaminu Zachowania.w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Corocznie wraz z p.Uzyskane efekty: Udział w realizacji programów profilaktycznych przybliżył dzieciom zagrożenia współczesnego świata i uświadomił im w konieczność zachowania bezpieczeństwa i ostrożności w konkretnych sytuacjach, z którymi mogą się spotkać.W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele (art. 40 ust.. Udział w posiedzeniach jest obowiązkowy dla nauczycieli, ponieważ podczas zebrań podnoszone są zagadnienia związane z realizowanym w szkole procesem dydaktyczno-wychowawczym.W przypadku prawidłowo podejmowanych działań wychowawczych uczeń z wiekiem przejmie kontrolę nad rozwojem pożądanych cech, należących do wszystkich sfer jego osobowości.. z 2017 r. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt