Uzupełnij tekst wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych

Pobierz

GH-H1 Strona 3 z 23 Ilustracje do zadania 3.. A. męskie C. parzyste B. żeńskie D. krzyżujące się Zadanie 12.. W zdaniu Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Goldwyn Meyer podkreślony wyraz pełni funkcję A/B, ponieważ C/D A. okolicznika C. wskazuje na miejsce odbywania się czynności B. dopełnienia D. określa cechę przedmiotu czynności 6.. Zbudowany jest on C/D.. Użyj dwóch argumentów nakłaniających do uczestnictwa w nim.Uzupełnij poniższe zdanie.. Gdy jednak dotarł do skraju szyku, koń jego potknął .Uzupełnij zdanie.. Wyższe kwasy karboksylowe wykazują odczyn kwasowy/obojętny.1.Uzupełnij zdania.. Wypowiedzenie: W dzień, kiedy słońce zbyt dawało się we znaki, spali w podziemiach swoich gór i tylko nocami schodzili się w metalowych dolinach składa się z A/B.. C. potrzeba uznania w oczach innych.. Dominującą formą wy-powiedzi w tekście jest C/D.. przeciwstawneB.. Poranki są olśniewające, lecz trwają tylko kilka minut.. Rudego PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Dokładność pomiaru wykonanego za pomocą siłomierza przedstawionego na rysunku wynosi A.. W zdaniu Widziałem, jak na pochyłości wzgórza rozkrzewia się o wiele bogatsza zieloność, nic z bujności swej nie tracąc w zimowej porze wyraz zieloność jest A/B użytym jako C/D.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych..

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Dokończ zdanie.. Żeby w sformułowaniu dobro wyznacza jakby zasadniczy kierunek myślenia "człowieka myślącego" zmienić przypuszczenie na pewność, można zastąpić wyraz jakby słowem A/B, które jest C/D.. A. rzekomo C. przymiotnikiem B. niewątpliwie D. przysłówkiem Zadanie 16.. Przecinkami rozdzielono C/D zdania składowe.Uzupełnij tekst.. B. uznawanie wartości społecznych.. (0-3) Napisz zaproszenie na bal.. A. uchu środkowym C. z kanałów półkolistych B. uchu wewnętrznym D. ze ślimaka 5.2.PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. D. rozczarowanie.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.Uzupełnij zdanie.. A. zależnej B. niezależnej C. monolog D. dialog I lpkt Zadanie 3.. W zdaniu Zygier złożył książkę, przez chwilę się namyślał i wnet zaczął mówić głosem nie donośnym, ale dźwięczącym jak szlachetny metal zastosowano A/B w celu podkreślenia C/D głosu recytatora.. C. pomścić doznane krzywdy.. Oceń prawdziwość poniższych zdań.Uzupełnij zdania.. (0-1) Dokończ zdania.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. formę dopełniacza.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-6 Wpisz odpowiednia litere A-L.a) Uzupełnij zdanie.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.Spójnik użyty w wypowiedzeniu..

Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

B. współdziałać z innymi członkami grupy.. Grupa funkcyjna kwasów karboksylowych ma wzór COOH/ OH.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.Uzupełnij zdania.. Zdaniem Józefa Tischnera cechą świadczącą o pełni człowieczeństwa jest A. umiejętność czynienia dobra.. Słonie tym różnią się od ludzi, że potrafią A. rozpoznać zagrożenie po drganiach ziemi.. W zdaniu Wirtualne muzea mogą być tak samo interesujące dla osób, które nigdy w danym muzeum nie były i chciałyby zapoznać się z jego zbiorami, jak i dla tych, którzy chcieliby sobieUzupełnij zdania, wybierając właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.. D. wyrażać swoje emocje.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wybierz właściwe określenie spośród podanych.. Tekst źródłowy W sercu przeklętego króla [Władysława] zwyciężyła pokusa szatana, czyniąc go zbyt ufnym [w swe siły].. A. przymiotnikiem C. cecha tego, co jest zielone B. rzeczownikiem D. synonim zielenia) uzupełnij zdanie.. A. porównanie C. ironicznemu podkreśleniu walorów twórczości NeronaZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst.. Budowlę wzniesioną w starożytnym Rzymie na cześć zwycięskiego wodza oznaczonouzupełnij zdanie.. Z końcowej wypowiedzi Sherlocka Holmesa wynika, że bardzo ważną cechą detektywa jest A/B..

0,05 dm3.Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. czasownikowe C. system B. imienne D.. A. realista C. co wynika z B. marzyciel D. o czym bezpośrednio interesuje nas narrator w 5.. Uzupełnij zdania.. By móc rozwiązać zagadkę, niezbędny jest mu C/D, który pozwala na sformułowanie przypuszczenia.. W wypowiedzeniu System Rudego był systemem "blokowym" występuje orzeczenie A/B, a podmiotem jest rzeczownik C/D.. (0-1) Dokończ zdanie.. Objętość 500 cm3 to inaczej A.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Zadanie 5.. Uzupełnij zdania.. wynikoweC.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wyrażenie zgoła niedoborowe towarzystwo zawiera ocenę A / B i oznacza, że zgromadzeni C / D.. Spośród podanych wyrazów (A-F)wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1-3).. Wypowiedzi bohaterów opowiadania zostały przytoczone w mowie AlB.. A. atrakcyjni C. wyróżniali się urodą jak ich dzieła B. szlachetni D. w swojej pracy kierowali się wartościami Strona 11 z 19Dokończ zdanie.. B. wzburzenie.. formę C/D.. Przenieś rozwiązania zadań 3. oraz 4. na kartę odpowiedzi!. A. wyobraźnia C. niezbity dowód B. odwaga D. punkt zaczepienia Zadanie 12.Uzupełnij zdanie..

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Przyczyną wygłoszenia przez Sędziego nauki o grzeczności było rozczarowanie A/B.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. A. pozytywną B. negatywną C. należeli do elity tamtejszego świata D. byli zbieraniną podejrzanych typów 4. a) znajdź w podanym tekście frazeologizm mówiący o przemijaniu czasu.Uzupełnij zdanie.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. W wyrażeniu piękni ludzie przymiotnik piękni można poprawnie zastąpić słowem A/B, ponieważ w artykule jest mowa o ludziach, którzy C/D.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.plZadanie 3.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Użyte w tekście sformułowanie dobre są dla Wergiliusza, dobre dla Owidiusza, dobre nawet dla Homera, ale nie dla ciebie to A B , które w kontekście całej wypowiedzi służy C D .. więc, dlategoD.. rozwiązane.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Zmiany położenia naszego ciała podczas jazdy na rowerze rejestruje narząd równowagi, który mieści się w A/B.. Adekwatnym określeniem charakteryzującym Koguta będzie słowo A/, /D treści utworu.. łączy zdania współrzędne A/B.. Kwas octowy jest pochodną metanu/alkanu .. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. D. zdolność do posługiwania się rozumem.. Ma jeden/dwa atom (y) węgla w cząsteczce.. (0-1) Uzupełnij poniższe zdania w taki sposób, aby zawierały prawdziwe informacje.Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. A. zachowaniem Tadeusza wobec panien przy stole C. wywołanie dyskusji B. słowami Podkomorzego skierowanymi do córek D. pouczenie młodychUzupełnij zdanie.. P F Zadanie 13.. C. oszołomienie.. We współczesnym języku polskim w takich połączeniach stosuje się.. Kwas mrówkowy i octowy mają odczyn kwasowy/obojętny.. Nie zmieniając sensu wypowiedzenia, można go zastąpić wyrazami C/D.A.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. W zacytowanym fragmencie Pana Tadeusza jest przywołany zwyczaj a / B, a podkreślone słowa oznaczają c / D.. W zarozumiałości swej (.). sądził, że wojska [tureckie] on jeden rozpędzi i dlatego uderzył w ich środek, gdzie stał sułtan Murad.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. A. dopełnienia.Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych - Zapytaj.onet.pl -.. W podkreślonych wyrazach, w strofie drugiej, występują rymy A B i C D.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Zadanie 3.. (0-1)Uzupełnij zdanie.. W zdaniu matka zawołała służącej wyraz służącej występuje w funkcji A/B i ma archaiczną.. Uzupełnij zdanie.. Zadanie 4.. 10 N. 18 Dokończ zdanie.. Przemowa miała na celu C/D.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 7.-11.Uzupełnij zdania.. Wypowiedziane przez podmiot liryczny słowa Jedźmy, nikt nie woła wyrażają jego A. znużenie.. Pisownia partykuły z imiesłowami przymiotnikowymi nie a/B, ponieważ współcześnie partykułę przeczącą z imiesłowami przymiotnikowymi pisać c/D.. A. porównanie C. wyrazistości1.Przeczytaj tekst.. Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt