Punkty mnisw za rozdział w monografii

Pobierz

Publikacje wieloautorskie Monografie naukoweza lata 2008-2013.. Definicja "podręcznika akademickiego" nie .Maksymalna liczba punktów za jedną monografię lub rozdział w monografii (M 1): 40 pkt Kryteria oceny (K 1) i procentowy stopień wypełnienia kryterium (P 1): Nazwa kryterium Jeżeli K 1.n wynosi: P 1.n wynosi: 1.1 liczba punktów w wykazie wydawnictw 200 pkt 100% punktowanych MNiSW (z 18 stycznia 2019 r.) 80 pkt 50% brak w wykazie 0% 1.2.2 grudnia 2015 r. zostało opublikowane nowe tzw. rozporządzenie parametryzacyjne - rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i tryby przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, które zastąpiło rozporządzenie z 2012 r. Jest to nowe rozporządzenie, a nowe regulacje dotyczą wszystkich faz oceny: przypisywania do grup wspólnej .punktacja jest kontynuowana wg zasad z 2010 r. oraz wg.. Pliki do pobrania Komunikat MNiSW z 17.12.2014 (224.7 KB) Załącznik do komunikatu MNiSW z 17.12.2013 Lista A (6.7 MB)Jul 3, 2021rozdziału w monografii wynosi 20 pkt (czyli równa jest minimalnej całkowitej wartości punktowej za artykuł z ministerialnego wykazu czasopism), natomiast dla monografii bez wyróżnionych autorów poszczególnych rozdziałów wynosi ona 100 pkt.. W 2022 roku MNiSW przeprowadzi po raz pierwszy ewaluację jakości działalności naukowej wg nowych zasad ustalonych w przepisach Ustawy 2.0 1, 2 i związanych z nią rozporządzeniach..

Odpowiednio 5 punktów za rozdział.

(za rozdział) oraz 20 pkt (za monografię), - Publikacja w naszym wydawnictwie może być zgłoszona do ewaluacji na dotychczasowych zasadach .. Rozdział w monografii - należy tu rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego).. Ewaluacja przeprowadzana będzie w obrębie dyscyplin w ramach uczelni.. Artykuły w czasopismach naukowych z wykazu czasopism naukowych są punktowane według "Wykazu czasopism punktowanych MNiSW": w przypadku artykułu autorstwa 1-10 autorów każda jednostka otrzymuje 100% punktów.. 5 5 Artykuł naukowy opublikowany w latach 2019-2021 w czasopiśmie spoza wykazu 5 5 Artykuł z lat 2017-2018 opublikowany w czasopiśmie spoza wykazu i nieindeksowany w bazach Web of science CorePunktowanie artykułów w czasopismach naukowych.. Według Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. .. Do osiągnięć naukowych jednostki zalicza się rozdział w monografii naukowej o objętości co najmniej 0.5 arkusza wydawniczego (ok. 11 s.) .. podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej w języku polskim : 3 punkty..

5 5 Rozdział z monografii opublikowanej w wydawnictwie spoza wykazu.

Za artykuły w zagranicznych czasopismach naukowych spoza "Wykazu czasopism .. (za rozdział ujęty w monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu II) - 20 p. MEiN opublikowało zmiany i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.. (jeśli wydawnictwa nie ma na liście) Artykuły recenzyjne (opatrzone przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny aparatem naukowym) 50% wartości punktowej za artykuł opublikowany w czasopiśmie z listy.a) monografię, rozdział w monografii lub redagując monografię wydaną w wydawnictwie z poziomu II za odpowiednio: 200/75/150 punktów b) artykuł opublikowany w latach 2017-2018 w czasopiśmie za min..

(ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za ...6 days agoRedakcja monografii opublikowanej w wydawnictwie spoza wykazu.

Ponadto: "Co więcej, poddający się ewaluacji ośrodek naukowy będzie też mógł zgłaszać takie monografie do oceny eksperckiej, dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki.Monografia, rozdział, redakcja 2017-2020 - Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 17 grudnia 2019 r. PATENTY Patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin nie są uwzględniane w slotach publikacyjnych, można ich zgłosić maksymalnie N.Za redakcję monografii naukowej wydanej w wydawnictwie sklasyfikowanym w wykazie ministerialnym na poziomie I przyznaje się 20 punktów.. (bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z ewaluowanego podmiotu do liczby wszystkich autorów) 20, 25..

Rozdział w monografii naukowej Za rozdział w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwie z poziomu I przyznaje się 20 punktów.

(wydawnictwo z poziomu I) - 5 p.. Wprowadzone zmiany dotyczą:Przeliczeniowa wartość punktowa publikacji wieloautorskiej - P.. Część A - czasopisma z IF, znajdujące się w bazie JCR.o publikacje w czasopismach naukowych zawarte w wykazie czasopism naukowych MNiSW (Komunikat Ministra z dn. 17.12.2013 r.): Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), .. Rozdział w monografii - opracowanie naukowe obejmujące minimum 1 arkuszPodstawą do obliczania punktów za publikacje są zasady zawarte w rozporządzeniu MNiSW o ocenie jednostek naukowych z dnia 12. grudnia 2016 roku oraz ich modyfikacje wynikające ze strategii naukowej Wydziału Neofilologii.. Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie z wykazu z 2017 r. 30 lub więcej.. W ocenie działalności naukowej .Najważniejsze tezy oświadczenia: - Publikacje w naszym wydawnictwie będą mogły być zaliczane do osiągnięć naukowych, - Na nowych zasadach za publikację rozdziału w naszych monografiach naukowych otrzymacie Państwo (minimum): 5 pkt.. Obejmie ona okres 2017-2021.. Listy czasopism punktowanych A, B, C z dn. 20.12.2012: Komunikat MNiSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt