Arkusz kontroli dokumentacji pedagoga szkolnego

Pobierz

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. 8.Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.. Czy nauczyciel po oligofrenopedagogiarkusz kontroluje w wybranym zakresie i w wybrany sposób dyrektor, np. 5 wskazanych zadań, rozmowa z pedagogiem, dokumentacja.. Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa.. Zyskaj dostęp teraz >> Jeśli posiadasz już konto - zaloguj się: Adres e-mail: .. Dodano: 09.06.2022. Wydanie specjalne 31/2022.Data publikacji: 8 czerwca 2016 r. Zbliżający się koniec roku szkolnego to okres, w którym dyrektor szkoły i przedszkola musi dokonać kontroli dokumentacji pod kątem prawidłowości jej prowadzenia, gromadzenia i przechowywania.. Arkusz analizy zgodności programu z podstawą .Arkusz kontroli dokumentacji nauczyciela.. Arkusz kontrolny zasad organizowania i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Dokument pozwalający uporządkować informacje o uczniach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.. Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022.. Imię i nazwisko Okres podlegający kontroli Obowiązki wynikające z § 23 Rozp.. Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła .Sep 7, 2021Arkusz kontroli.. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych - indywidualizacja procesu nauczania.Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola..

Arkusz kontroli diagnozy przedszkolnej.

Imię i nazwisko.. Dodaj propozycję.dokumentacja.. odpowiedzialny za dokumentację K.Maślanka, B. Nowicka Rodzaj analizowanej dokumentacji: dokumentacja obserwacji pedagogicznych Okres objęty analizą: rok szk.. Arkusz analizy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w grupie mieszanej.. WYDAWCA.. Efektywność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.. Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2021/2022.. Będzie szczególnie pomocy podczas półrocznego i rocznego podsumowania efektów pracy z uczniami objętymi kształceniem specjalnym w szkole.Wzór protokołu z kontroli dokumentacji nauczyciela .. Ocena prawidłowości realizacji procesów edukacyjnych przedszkola.. Nazwa szkoły Imię i nazwisko dyrektora szkoły Podstawy prawne Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn.. Szkoła Przedszkole.. Przedstawiamy najważniejsze zadania pedagogów na ten rok szkolny oraz pomocny spis niezbędnej dokumentacji wraz ze wzorami!. Aktualny numer.. Dokumentacja obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej w tym: a) arkusz obserwacji cech rozwojowych dziecka.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.ARKUSZ KONTROLI Data: 20 listopad 2019r.. MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejDokumentacja pedagoga szkolnego Arkusz diagnozy niepowodzeń szkolnych ucznia; Arkusz rozmów z uczniem; Wniosek o do&nansowanie działań pro&lakycznych podejmowanych na terenie szkoły; Analiza sytuacji wychowawczej - arkusz dla wychowawcy; Ankiety dla uczniów: Niska frekwencja; Ewaluacja zajęć; Poznaj mnie; Jak się uczę; Autorytet .Nadzór nad realizacją nowej podstawy programowej i programów wychowania przedszkolnego Rozwiń..

Arkusz kontroli - współpraca z rodzicami.

Plany nadzoru pedagogicznego 2021/2022.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Dokument należy do zestawu Kontrola wewnętrzna pracy placówki.. zm.), oznaczona w arkuszu kontroli literą "PO".. Wzory dokumentów Nadzór pedagogiczny; .. Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową - autor programu.. Grono.. podzielonej na praktyczne zestawy niezbędne w poszczególnych okresach roku szkolnego.. Wzory dokumentów kontrolnych 2021/2022.. Realizacja programów wychowania przedszkolnego; Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.. Po zakończeniu roku szkolnego należy dokonać kontroli 12 dokumentów.. Arkusz kontroli dziennika zajęć.Analiza dokumentacji: statut, arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019, dziennik pracy pedagoga, indywidualna teczka ucznia, dzienniki zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowanie i uzdolnienia, plan nadzoru pedagogicznego oraz inna dokumentacja udostępniona przez dyrektora.Arkusz organizacji przedszkola/szkoły określał ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole/szkołę, w tym liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.3 planowane kontrole pełnej dokumentacji prowadzonej przez konkretnego nauczyciela, 61 kontroli dzienników zajęć lekcyjnych, 2 kontrole dziennika pedagoga szkoły, 2 kontrole dziennika biblioteki szkolnej, dwukrotnie w roku (wrzesień i czerwiec) kontrolę wszystkich arkuszy ocen, 2 kontrole dzienników zajęć dodatkowych (kółka .Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik realizowanych przez siebie czynności (zgodnie §18 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji) Do dziennika zajęćwpisuje się: • tygodniowy rozkładswoich zajęć;Rok szkolny 2018/2019 nie niesie ze sobą radykalnych zmian w zadaniach i dokumentowaniu pracy pedagoga szkolnego..

b) arkusz badania gotowości szkolnej.

Arkusz obserwacji.. Ocena prawidłowości realizacji zadań przedszkola w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.. 18. czerwiec 2022 11:15. d) analiza wytworów pracy dziecka/wytwory pracy dziecka.. Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.. DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU ZAKRES KONTROLI UWAGI DATA KONTRO-LI Poprawność zapisów Systematyczność wpi-sów DZIENNIK LEKCYJNY Kontrola obecności uczniów na lekcji SystematycznośćKARTA KONTROLI DOKUMENTACJI OBOWIAZKOWEJ NAUCZYCIELA.. Liczba stron w dokumencie: 1.. Podgląd stron.. Arkusz analizy zajęć.. Dostęp do bogatej bazy wzorów 738 dokumentów.. ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań, KRS: , Sąd Rejonowy w Poznaniu .7.. Arkusz kontroli dokumentacji nauczyciela w roku szkolnym 2021/2022 .. KONTROLI Dokumentacja kontaktów z rodzicami Zapisy dotyczące wydarzeń .. zachowania i jej zgodność z WZO Dokumentacja spraw ważnych w procesie wychowawczym Obliczanie frekwencji Wpisy do arkusz ocen Inna dokumentacja .. Arkusz kontroli dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela przedszkola.. Zestaw zawiera następujące dokumenty: Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola.. Wskazówki do monitorowania podstawy programowej w roku szkolnym 2021/2022.64 strony praktycznych artykułów i scenariuszy przygotowywanych co miesiąc przez najlepszych specjalistów oraz dostęp do numerów archiwalnych podejmujących tematy związane m.in. z codzienną pracą pedagoga i psychologa szkolnego, problemami współczesnej młodzieży czy samodoskonaleniem.ARKUSZ KONTROLI w zakresie ..

Arkusz kontroli dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela przedszkola.

19. czerwiec 2022 10:25.. 5 września 2018 r.Nadzór pedagogiczny.. 2019/20 Cel podjętych czynności : Przeprowadzenie obserwacji - ustalenie wniosków do indywidualizacji oddziaływań Wymaganie/zakres badania Spostrzeżenia Przeprowadzono obserwację .ARKUSZ KONTROLI DOKUMENTACJI NAUCZYCIELA W ROKU SZKOLNYM 2003/2004 Imię i nazwisko nauczyciela Przedmioty/przedmiot nauczania Wychowawstwo klasy I. w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej .. c) arkusz wywiadu z rodzicami dzieci rozpoczynających edukację.. Może się okazać, że podczas kontroli zauważone zostaną błędy - warto wiedzieć, jak nanosić poprawki.Data: 22-06-2015 r. Każdy dyrektor powinien pamiętać, że ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.. ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań, KRS: , Sąd Rejonowy w Poznaniu .Wykaz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.. Ale jak co roku, ważne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.. Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.. WYDAWCA.. PLANY PRACY I INNE UWAGI Data złożenia .Liczba stron w dokumencie: 2.. Kontrolę należy przeprowadzić w publicznych szkołach podstawowych, dla których ustalono obwód, najlepiej w okresie od 1 października 2012 r. .. - dokumenty dotyczące działań mających na celu uzyskanie przez dyrektora informa-Arkusz kontroli dokumentacji nauczyciela; Arkusz obserwacji diagnozującej; .. podzielonej na praktyczne zestawy niezbędne w poszczególnych okresach roku szkolnego.. Przedmiot nauczany.wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań.. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.. Kontrola dokumentacji wewnętrznej w przedszkolu przed nowym rokiem szkolnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt