Przedmiotowy system oceniania z religii jedność

Pobierz

Przedmiotem sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia są: wiadomości, umiejętności, aktywność i postawa.. Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.. Mobilizacja do dalszej pracy.. pobierz plik (113.16 KB) pobierz plik (78.5 KB) klasy 4-6 SP.. Stosunek do przedmiotu.. Elementy wchodz ące w zakres oceny z religii: 1.. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.. Stosunek do przedmiotu.. Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.. W ocenianiu wiedzy i umiejętności stosuje się wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte w statucie ZKPiG nr 8 w Gdańsku.. Nie odpytuje się ucznia bezpośrednio po dłuższej nieobecności w szkole- uczeń zgłasza tenElementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1.. Zainteresowanie przedmiotem.. Postawa.. Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.. Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1.. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.. Zainteresowanie przedmiotem.. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1.Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1..

Postawa.Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015Przedmiotowy system oceniania 2 § 1 Ocen ę z religii ustala si ę w oparciu o kryteria poznawcze, kształc ące i wychowawcze.. Pilność i systematyczność.. Uczniowie oceniani są poprzez oceny w skali 1- 6.. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.. Zainteresowanie przedmiotem.. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz takżePRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH 1-3 1.. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.. Pilność i systematyczność.. Postawa.. 6.W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: 1.. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.. Pilność i systematyczność.. Ocenianie ucznia powinno się dokonywać systematyczne.Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1.. Zainteresowanie przedmiotem.. Pilność i systematyczność.. Umiej ętno ść zastosowania poznanych wiadomo ści w życiu.. Postawa.. Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do lekcji.. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.. Opanował konieczne pojęcia religijne.. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.. Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami.Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1..

3.gruntowaniem wiadomości z religii V.

Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz takżePRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ocenianiu z religii obowiązują następujące zasady: .. - mobilizacja do dalszej pracy - wskazywanie osiągnięć ucznia.. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także warto-Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1.. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.. Postawa.Przedmiotowy System Ocenienia z Religii w Szkole Podstawowej im.. Sprawdziany pisemne, kartkówki, testy.. Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.. Stosunek do przedmiotu.. W zależności od zdobytych % uczeń uzyskuje następujące oceny: 0-29% 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 61-65 66-71 72-78 79-84 85-89 90-92 93-95 96-97 98-100Przedmiotowy system oceniania PPK 2010. klasy 1-3 SP.. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.. Zainteresowanie przedmiotem.. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.. Modlitwy, pieśni dokładna znajomość cytatu wraz ze znajomością źródła (np. Ewangelia św.Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.. System oceniania uwzględnia: - wymagania podstawy programowej - postawy ucznia - wkład pracy ucznia..

Formy i zasady oceniania 1.

Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.. Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA 1.. Postawa.. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.. Uczeń może być niesklasyfikowany w przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności.. Obiektywność - zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem Rok szk.. Stosunek do przedmiotu.. Do wystawienia oceny śródrocznej wymagane są minimum cztery oceny bieżące.. pobierz plik (101.98 KB) pobierz plik (64.5 KB) Klasa 7 i Klasa 8 (Poprzednio: gimnazjum) pobierz plik (101.67 KB) pobierz plik (63 KB) Liecum i Technikum.. Stosunek do przedmiotu.. Pilność i systematyczność.. Ocenie podlegają: 1.. Zainteresowanie przedmiotem.. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ.. Uczeń na każdą lekcje przynosi: zeszyt przedmiotowy, podręcznik.. Cytaty z Pisma Świętego.. Ilo ść i jako ść prezentowanych wiadomo ści.. W ciągu jednego semestru wystawia każdemu uczniowi oceny cząstkowe zaplanowane na dany semestr.. Pilność i systematyczność.. 2021/ 2022 ks. Grzegorz Jakubik A.. Postawa.. Zainteresowanie przedmiotem.. Brak mu podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.. WPRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM..

Pilność i systematyczność.

w liceum i technikum.. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: - ilość i jakość prezentowanych wiadomości; - stosunek do przedmiotu; .. - wykazuje brak jedności logicznej między .Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i .. Postawa Na ocenę z religii nie ma wpływu udział w praktykach religijnych (np. uczestnictwo we Mszy św.)Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ Uczeń: 1.. Stosunek do przedmiotu.. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.. W warto ściowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem życia chrze ścija ńskiego.. Stosunek do przedmiotu.. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1.. Ocenianie osi ągni ęć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu iPRZEDMIOT OCENY OCENA celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna 1.. Stosunek do przedmiotu.. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także war-Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. pobierz plik (76.24 KB) pobierz plik (28.5 KB) Załączbniki do PSO - kryteria oceniania (PPK 2010)Przedmiotowy system oceniania z religii w liceum i technikum według programu nr AZ-4-04/2 Kielce 2005 Autor Elżbieta Kondrak Za zezwoleniem władzy duchownej OJ-102/03 Kielce, 21 lipca 2003 Ks. Jan Szarek Wikariusz Generalny ISBN 83-7442-198-3 Wydawnictwo JEDNOŚĆ 25-013 Kielce, ul.Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1.. Stosunek do przedmiotu.. Zainteresowanie przedmiotem.. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.. Uczniowie mają możliwość poprawy do 2 tygodni od daty oddania prac przez nauczyciela.. Nauczyciel ustala, co uczeń wie, potrafi, jakie jeszcze wymagania powinien spełnić, w czym może jeszcze mu pomóc.Praktyki religijne nie podlegają ocenie.. 6.Nie powinno się natomiast oceniać za udział w praktykach religijnych"(Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, pkt.. Zainteresowanie przedmiotem.. według programu nr AZ-4-04/2 Ogólne zasady oceniania.. Zainteresowanie przedmiotem.. Postawa.. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.. Katecheta wystawia ocenę w porozumieniu z uczniami.. Praca indywidualna i w grupach.. Każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a także wystawiana według ustalonych kryteriów.. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem .. • Wykazuje brak jedności logicznej między wiadomościami.Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.. Dzieci otrzymują także znaczki graficzne (pieczątki) za osiągnięcia dydaktyczne lub aktywność podczas zajęć.Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1.. Pilno ść i systematyczno ść.. Zainteresowanie przedmiotem.. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji.. Jawność - podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom na ich zapotrzebowanie lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).. Postawa.. Zainteresowanie przedmiotem.. Pilność i systematyczność.. Stosunek do przedmiotu.. Pisemne prace kontrolne dwa razy ciągu semestru (z wagą 4), zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do 2 tygodni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt