Nazewnictwo związków chemicznych zasady

Pobierz

Należy wybierać najdłuższy łańcuch węglowy; 2.. IUPAC- kwasowe (wodorki z grup: 16 oraz 17).. Nazwy wyższych członów szeregu homologicznego składają się z rdzenia liczebnikowego (w języku greckim lub łacińskim) odpowiadającego liczbie atomów węgla wOgólne zasady nazewnictwa Nazwy związków nieorganicznych możemy tworzyć na dwa sposoby.. Nazewnictwo związków organicznych część 1 Nazewnictwo związków organicznych - odpowiedzi Nazewnictwo związków organicznych część 2Alkany uszeregowane według liczby atomów węgla, zaczynając od najmniejszej, różnią się między sobą grupą CH 2.Taka grupa związków nosi nazwę szeregu homologicznego, a związki należące do tej grupy nazywamy homologami.Właściwości fizyczne i chemiczne homologów leżących blisko siebie są do siebie bardzo podobne.Związki nieorganiczne: nazwy polskie anion kation np.. Sole to grupa związków chemicznych o jonowej budowie, które składają się z kationów metali (lub kationu amonu o wzorze NH 4 +) i anionów reszty kwasowej.. NAZEWNICTWO ALKADIENÓW .. -zasadowe (wodorki metali, oprócz amoniaku).. Natomiast jego brak dla beztlenowych.6.. Związek dw ch pierwiastk w, gdzie jednym musi być tlen.. rozpuszczalne w wodzie zgodnie z prawami fizyki Tlenkami obojętnymi .. 5.1 Kapitalizacja; 5.2 Porządek alfabetyczny nazw chemicznych; 6 Uwagi i odniesienia; 7 .. że kolejność alfabetyczna związków chemicznych nie jest oparta na przedrostkach, ale na nazwie głównej..

Nazewnictwo związków chemicznych.

Nazwy łańcuchów węglowych C1-C20: C1 - metan.. Potrzeba ta pojawiła się, gdy tylko książki chemiczne zawierały indeks.. Nie wchodzą w reakcję z wodą.. Zasady pracy ze związkami chemicznymi.. Wzór ogólny zasad to: Mn (OH)n (gdzie: M - metal, OH - grupa wodorotlenkowa, n - wartość metalu) Zasady czyli wodorotlenki są związkami pierwiastków (zwykle metali) i grupy wodorotlenkowej.. Gdy rozpuszcza się wodzie, to tworzą kwasy; -obojętne (wodorki z grup: 14 oraz 15, oprócz wodorku amonu).. Zarys chemii organicznej: wybrane klasy związków organicznych, związki o znaczeniu biologicznym, podstawowe przemiany związków organicznych, metody otrzymywania wybranych klas związków organicznych.. Wartościowości przy połączeniu z tlenem pierwiastków z grup głównych ( 1,2,13-18)odpowiada numerowi grupy lub cyfrze jedności w grupach wyższych.Ogólne zasady nazewnictwa Nazwy związków nieorganicznych możemy tworzyć na dwa sposoby.. Kwasy beztlenowe mają końcówkę -wodorowy, a tlenowe końcówkę -owy, np.: HCl - kwas chlorowodorowy, HNO3 - kwas azotowy(V).. Obecność tlenu w cząsteczce jest charakterystyczna dla kwasów tlenowych.. Amfoteryczne - reagujące z kwasami jak i z zasadami.O kwasach słów kilka.. M (OH)n Wodne roztwory wodorotlenków nazywane są zasadami.. Roztwory elektrolitów wykazują mocniejsze efekty w porównaniu z nie- elektrolitami: • obniżenie • ciśnienia pary nasyconej • temperatury krzepnięcia • podwyższenie • ciśnienia osmotycznego • temperatury wrzeniaChemia jest nauką, która, z uwagi na dużą liczbę odkrytych związków chemicznych, wymaga znajomości pewnego kodu..

Gdy rozpuszcza się wodzie, to tworzą zasady.

Podstawowe operacje w laboratorium chemicznym.. nie możesz .Nomenklatura chemiczna, nazewnictwo chemiczne - system reguł obowiązujących przy nazywaniu pierwiastków i związków chemicznych.. Nazewnictwo ketonów przede wszystkim polega na tym, aby cyferką oznaczyć, gdzie znajduje się grupa karbonylowa.Dla prostych związków organicznych zalecane jest użycie nazwy systematycznej: alkany: " Metan ", " Etan ", " Propan "; alkeny: " Eten ", " Propen "; alkiny: " Etyn ", " Propyn ", alkohole: " Metanol ", " Propanol "; aminy: " Metyloamina ", " Dimetyloamina ", " Trimetyloamina ".Zasady postępowania z odpadami chemicznymi.. Na początku podajemy cyfry oznaczające poożenie pierwszych atomów wł ęgla podwójnych wiązań, a do nazwy łańcucha dodajemy przyrostek dien, trien .. Nomenklatura ta podlega ciągłym rewizjom i zmianom, które są wynikiem dyskusji nieustannie toczonych w komisji i jej sekcjach.I tak, chlorek żelaza (III), FeCl 3, jest innym związkiem niż chlorek żelaza (II), FeCl 2.. Oprócz systematycznej nomenklatury wprowadzonej przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i.I.. Unia IUPAC dopuszcza stosowanie wielu nazw zwyczajowych, któreWodny roztwór wodorotlenku.. Kwasy otrzymuje się przez rozpuszczenie .Nomenklatura chemiczna, nazewnictwo chemiczne - system reguł obowiązujących przy nazywaniu pierwiastków i związków chemicznych..

Zasady to jedna z podstawowych grup związków chemicznych.

Początkowo, w chemii, nie istniało nazewnictwo systematyczne, podporządkowane pewnym ujednoliconym regułom.A przecież związki chemiczne nazywamy po to, aby ułatwić chemikom wzajemne porozumienie.. Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej i nazwy metalu.14.. Wartościowości przy połączeniu z tlenem pierwiastk w z grup gł wnych ( 1,2,13-18)odpowiada .4.6 Nazewnictwo zastępcze; 5 Zasady typograficzne.. Związek dwóch pierwiastków, gdzie jednym musi być tlen.. Posługują się nim chemicy z całego świata, rozmawiając o nazwach związków chemicznych.. 18.Jak już wszyscy wiemy lub dowiedzieliśmy się z tego artykułu, nazewnictwo związków organicznych się ,,zmieniło" , co pociąga za sobą potrzebę przećwiczenia nowozdobytej, nieintuicyjnej jeszcze wiedzy.. Rzeczywiście .Chemiczne: właściwości chemiczne tlenków są zróżnicowane; biorąc pod uwagę zachowanie się w stosunku do kwasów i zasad tlenki dzieli się na: obojętne kwasowe zasadowe amfoteryczne Tlenki obojętne.. Zasady nomenklatury chemicznej są ustalane przez Komisję Nazewniczą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC).. Otrzymywanie i właściwości tlenków SHARE HTML DOWNLOAD Wielkość: pxNAZEWNICTWO WYBRANYCH KLAS ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 1 ALKANY Pierwsze cztery nierozgałęzione alkany mają nazwy zwyczajowe: metan, etan, propan, butan..

REKLAMA TLENKIRodzaje związk w chemicznych i ich nazewnictwo.

Wodorotlenki.. Zasady nomenklatury chemicznej są ustalane przez Komisję Nazewniczą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC).. Reszta kwasowa składa się zazwyczaj z atomu/ów niemetalu i tlenu.. Wodorotlenki można podzielić na: Zasadowe - reagujące z kwasami z wytworzeniem soli, nie reagują z zasadami.. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierwiastka z którym się łączy.. Kwasy nieorganiczne, są to związki chemiczne zbudowane z atomu (lub atomów) wodoru i reszty kwasowej.. Bazując na powyższym rysunku, spróbujmy samodzielnie zauważyć jakie panują zasady, jeśli chodzi o szukanie najdłuższego łańcucha węglowego, naszej gałęzi : możesz zacząć od dowolnego węgla i chodzić w lewo, w prawo, w górę dół, ale….. Numerację poszczególnych atomów węgla rozpoczynamy od końca, przy którym wcześniej pojawia się podstawnik (podstawniki powinny mieć najniższe możliwe lokanty); 3.Rodzaje związków chemicznych i ich nazewnictwo.. - tlenki, które nie reagują z kwasami, z zasadami, ani z wodą.. Zasadami są wszystkie wodorotlenki metali 1. grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych (litowce) oraz niektóre wodorotlenki metali 2. grupy (berylowce).. Używane są do wyrobu detergentów, lekarstw, papieru i tekstyliów.ZASADY SYSTEMATYCZNEGO NAZEWNICTWA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH.. NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I ICH KLASYFIKACJA WEDŁUG GRUP FUNKCYJNYCH.. CZĘŚĆ I. WĘGLOWODORY.. Wtedy zaznaczyliśmy to numerkiem np. pent−2−en i tak samo będzie tutaj, np. pentan−2−on.. Wodorki możemy otrzymać w wyniku syntezy.. Chlorek sodowy ale Metaboran sodu Siarczan żelaza(II) (ale też żelazawy) Siarczan amonu i żelaza(II) ale Szczawian amonowo-żelazowy nazwy angielskie kation anion np. Sodium chloride, Copper(II) sulfate Ammonium iron(II) sulfate Hydraty: monohydrat, hemihydrat (0,5H2O), sesquihydrat (lub 1,5 hydrat),Kwasy to związki chemiczne zbudowane z wodoru i innych pierwiastków chemicznych tworzących resztę kwasową.. Sposób pierwszy posiada następujące reguły: B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, I, Br, Cl, O, F Należy zachowywać odpowiednie końcówki, ale o tym szerzej podczas omawiania konkretnych związków.Wodorotlenki - są to związki chemiczne składające się z metalu i jednej lub kilku grup hydroksylowych (wodorotlenowych) -OH.. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierwiastka z kt rym się łączy.. dr Henryk Mastalarz Nazewnictwo związków organicznych, NAJPOPULARNIEJSZE PROGRAMY Z MODUŁEM NAZEWNICTWA wg.. Nazwy kwasów tworzy się, podając po słowie kwas nazwę niemetalu, który występuje w reszcie kwasowej.. Przykłady zasad: NaOH (aq) - zasada sodowa, czyli wodny roztwór wodorotlenku sodu, KOH (aq) - zasada potasowa, czyli wodny roztwór wodorotlenku potasu.Nazewnictwo alkanów - znajdowanie najdłuższego łańcucha węglowego.. Nomenklatura ta podlega ciągłym rewizjom i zmianom, które są wynikiem .Zasada ogólna: We wzorze sumarycznym pierwiastki zapisujemy od metalu do niemetalu, natomiast odczytujemy nazwę zaczynając od niemetalu: MgO, CaS, NaF Nazwy związków chemicznych najczęściej tworzymy, korzystając Wejść Rejestracja Szukać Temat 2: Nazewnictwo związków chemicznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt