Opinia wychowawcy o klasie 2

Pobierz

zm.2)), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty", oraz śródroczne i roczne opisowe oceny .Opinia o uczniu do MOPS.. Ma kilka dobrych przyjaciółek, jest koleżeńska.. Imię i nazwisko .. Spokojna 12, jest uczniem klasy 4 a SzkoB y Podstawowej nr 999 w Krakowie.. Opinia dotycząca ucznia .Niepromowanie ucznia klasy I-III - możliwe tylko na określonych zasadach.. W jakich obszarach funkcjonowania ucznia opisanych w punktach I-V zauważalny jest regres, brak postępu?Sąd Rejonowy.. 1 pkt 2, ust.. Ten właśnie zespół 15 uczniów dba o dobry wizerunek, otrzymali średnią ocen powyżej - 4.0- niekiedy zapomina o poleceniach nauczyciela czy codziennych sprawach i obowiązkach.. Uważa na lekcjach.. Jest zawsze przygotowana do zajęć.. Magdalena w tym roku szkolnym 2012/2013 miała wydłużony etap edukacyjny, z powodu niskiego poziomu intelektualnego i nieopanowania materiału klasy III w zeszłym roku szkolnym.W klasie należy do uczniów/uczennic: wzorowych, wyróżniających się, dobrych, średnich, słabych, bardzo słabych VIII UWAGI WYCHOWAWCY NA TEMAT ZAWODU, KTÓREGO UCZEŃ/UCZENNICA CHCIAŁBY SIĘ UCZYĆOPINIA WYCHOWAWCY KLASY, Author: Sekretariat Created Date: 10/31/2011 12:11:23 PM .3 VII.. W tym miejscu należy .Wychowawca klasy miesiąc przed klasyfikacją roczną informuje rodziców/opiekunów ucznia o ewentualnym niepromowaniu ich dziecka, o ile nie nastąpi znaczny postęp w nauce syna/córki..

Ma niewielu kolegów w klasie i szkole.Wychowawca klasy.

Zosia osiąga słabe wyniki w nauce.. Wychowawcą klasy jest się "z urzędu".. Uczeń klasy I-III może nie być promowany tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««.. Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne.. Anna Wróblewska-Drabik.. Opinia o uczniu szkoły średniej - sąd - wydział kuratorski.. Działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania agresji i przemocy.. Dyscyplina pracy i koncentracja podczas lekcji pomagają uczennicy w zdobywaniu .Opinia wychowawcy o uczennicy.. w Krakowie, ul. Przykladowa_Opinia_3.doc.. »» ZDALNE NAUCZANIE.. Wydział Rodzinny i Nieletnich.. Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie w stopniu lekkim.. Niechętnie współpracuje z rówieśnikami.. Edukator » Opinia o uczniu.. Data urodzenia .. Odrabia prace domowe, ma potrzebne przybory.. Średnia frekwencja klasy: 2. nanoszone są informacje, które raczej komentarza nie wymagają.OPINIA WYCHOWAWCY.. Patrycja Mika-Dolecka.. Przykladowa_Opinia_5.doc.. Przykladowa_Opinia_2.doc..

Prawie każdy czynny nauczyciel pełni funkcję wychowawcy klasy.

Przykladowa_Opinia_4.doc.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Wiktoria uczęszcza obecnie do klasy IV Szkoły Podstawowej, w której jest 19 uczniów.W każdym razie na pierwsze półrocze klasy drugiej ( średnia ocen klasy 3,3) było 19 ocen niedostatecznych i 89 ocen dopuszczających.. Numer: 43255.Jednak pomimo trudności uczennica co jakiś czas sama zgłasza się do odpowiedzi, jest dzielna i próbuje poradzić sobie z powierzonym jej zadaniem.. Rodzic/prawny opiekun składa w formie .Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy.. Wychowawca: Anna Małodzińska.. Uczy swego przedmiotu, a oprócz tego zajmuje się najróżniejszymi sprawami, dotyczącymi jednej z klas.. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. (proszę wymienić): 2.. Czyta w bardzo wolnym tempie, tylko proste, dwusylabowe wyrazy , ma trudności z odczytaniem wyrazów o dłuższej strukturze.. Obecnie lepiej ukształtowana jest sfera wyko-Bieżące oceny opisowe, śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 44i ust..

Opinia wychowawcy o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Miechów.. I DANE O UCZNIU.. Działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania agresji i przemocy odbywała się poprzez prowadzeni lekcji wychowawczych poświeconych tym zagadnieniom.. O UCZNIU KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ .. Na bieżąco przypominam uczniom o zasadach właściwego zachowania i zwracam uwagę na przejawy złych .- prosi o pomoc nauczyciela, kolegów/ ma trudności z proszeniem o pomoc; - pracuje wytrwale/ szybko się zniechęca, nie jest wytrwały; - wykazuje zainteresowanie, zaangażowanie/ biernie podporządkowuje się poleceniomInne wzory opinii o uczniach: Przykladowa_Opinia_1.doc.. W jakich obszarach funkcjonowania ucznia opisanych w punktach I-V zauważalny jest postęp?. Uzasadnienie ocen niedostatecznych.. Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.IV.. « poprzednia publikacja.. Ma trudności w czytaniu, pisaniu ze słuchu i z pamięci oraz w obliczeniach matematycznych.. następna publikacja ».. Efekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi na terenie szkoły 1.. Chętnie dzieli się tym , co ma z kolegami i koleżankami z klasy.Opinia wychowawcy klasy o uczennicy Magdalenie W. Magdalena W. jest uczennicą klasy III szkoły podstawowej z lekkim upośledzeniem umysłowym..

Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.

Jeśli chodzi o zachowanie, to jest przykładem dla innych.. Podczas czytania .Uczeń pozostaje raczej na uboczu życia klasowego.. W związku z zaobserwowanymi w klasie I-III trudnościami edukacyjnymi Wiktorii zaproponowano rodzicom, aby skonsultowali się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu zdiagnozowania dziecka.. Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (162359 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcji (143104 hits) Scenariusz pożegnanie klas szóstychBardzo szybko zaklimatyzowała się w klasie i poczuła się pewnie .. 10 uczniów uzyskało średnią ocen poniżej 3,0 ( 2,8, 2,4, 2,4, 2,0 2,8, 2,5, 2,6, 2,4, 2,0, 2,5, 2,1), co dało w efekcie najsłabszy wynik na poziomie klas gimnazjalnych.Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. 2, 4 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.. Stara się przestrzegać obowiązujących zasad i norm społecznych.. To są osoby, które trzymają trzon klasy.Niepromowanie ucznia klasy I do klasy II.. Powtarzał już oddział przedszkolny (w innej placówce), mimo tego, w opinii uczących go wówczas wychowawców, i tak nie uzyskał gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.0 [ V $ d $ 4 H $ $ ] V V : G V V : Krak w, 24.10.2002 r. Opinia wychowawcy o uczniu Jan Kowalski, ur. 11.08.1992 r. w Krakowie, zam.. Warszawa.Opinia o uczniu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym | tekst nr 43255.. Uczniowie tej klasy chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych - plastycznych, sportowych, tanecznych.Z życia szkoły‧Dzieciństwo bez próchnicy‧Informacje o szkole‧Rada Rodziców‧Wykaz dzwonków‧Galeria2.. Dba o porządek wokół siebie.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Nasza klasa IIIb dobrze prezentuje się!. Joanna Gontarz.. Ja[ jest uczniem sB abym.W klasie utrzymuje się w dalszym ciągu wyraźny podział na dwie grupy uczniów: - na pracujących i sumiennych, czynnie angażujących się w życie klasy i szkoły.. Lubiana zarówno przez rówieśników, jak i grono nauczycielskie.. Poproszony przez nauczyciela bierze udział w grach zespołowych, ale zazwyczaj robi to niechętnie.. Dysponuje się również "urzędowym" przydziałem czasu - 1 godzina tygodniowo.. Dodatkowo wymagana jest decyzja rady pedagogicznej wyrażona w formie .klasy IV rodzice po raz kolejny udali się do poradni.. Sygn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt