Etapy integracji europejskiej daty

Pobierz

Autorzy.. W 1973 r. do EWG zostały przyjęte: Wielka Brytania i Irlandia oraz Dania.Etapy rozszerzania Unii Europejskiej Daty złożenia wniosków akcesyjnych i przystąpienia do Wspólnoty (kraje w kolejności alfabetycznej) Kraj Data złożenia wniosku Data akcesu Austria: 1989: 1995 .. Polska w Unii Europejskiej; Etapy integracji Polski z Unią Europejską .WOS - daty przebiegu integracji europejskiej 0 39 fiszek Magnez93.. Federacyjna- propagowana była przede wszystkim przez Winstona Churchilla, Konrada Adenauera, Paula Spaaka, Alcide de Gaspierego, zakładała powstanie ojczyzny europejskiej, mającego własne ponadnarodowe organy władzy, którym poszczególne 2013-02-26 20:23:50; Ile obecnie krajów wchodzi w skład unii europejskiej 2011 r. 2011-12 .HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.. 0 ocen | na tak 0%.. Przedstaw krótkookresowe skutki utworzenia unii celnej.. Integracja europejska, red A.. Już wówczas nie tylko wypowiadano się na ten temat, ale również próbowanoTemat: Polska w Unii Europejskiej 1.. Kalendarium integracji europejskiej 1948 7-11 maja Kongres haski: ponad tysiąc przedstawicieli z prawie 20 krajów europejskich prowadzi dyskusje na temat nowych form współpracy w Europie.. Początki europejskiej integracji gospodarczej i walutowej Wbrew powszechnym przekonaniom, unia walutowa w Europie nie jest pomysłem nowatorskim..

Scharakteryzuj formy (etapy) integracji gospodarczej.

słowa integratio, -onis, które oznacza odnowienie, scalenie, uzupełnienie.. POJĘCIE ORAZ MODELE INTEGRACJI Termin "integracja" pochodzi od łać.. Za końcową datę przyjęto rok 1980.Przede wszystkim etapy integracji europejskiej obejmują takie sfery jak gospodarka czy przede wszystkim finanse.. Trzeba dostosować przepisy funkcjonujące w państwie do wymogów unijnych, dotyczy to wydatkowania, inwestycji, ale także wielu innych spraw, dlatego cały proces jest dość długotrwały.9.- 25.03.1957 - Podpisano Traktat Rzymski ustanawiajacy Europejska Wspólnote Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnote Energii Atomowej, (EWWA - Euratom), 10.- 1967 - Traktat o fuzji, ustanowienie wspólnych instytucji dla trzech wspólnot, 11.- 1979 - Powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego, 12.- 1986 - Jednolity Akt Europejski,Za ich datę rozpoczęcia można uznać Konferencję Międzynarodową w Rzymie, rozpoczętą w grudniu 1990 roku.. Usunięte .. gospodarczej) - niezależnie od działań objętych poprzednimi etapami integracji, członkowie unii .Logika poszerzen integracji europejskiej.. Integracja polega więc na budowaniu w miarę jednolitej nowej całości z istniejących już elementów..

Pojęcie, przesłanki i przedmiot integracji gospodarczej.

1949 27-28 stycznia Kongres haski przyczynia się do powołania Rady Europy.Proces integracji europejskiej przebiegał w następujących etapach, które możemy nakreślić następująco: 1. zainicjowanie strefy wolnego handlu; 2. działania zmierzające do zaistnienia unii celnej; 3. powstanie wspólnego rynku; 4.ukształtowanie się unii gospodarczej; 5. pełna integracja gospodarczaKalendarium Integracji Europejskiej 1950 9 maja Robert Schuman, Minister Spraw Zagranicznych Francji, proponuje w przemówieniu zainspirowanym przez Jeana Monnet, powołanie organizacji sprawującej pieczę nad zasobami węgla i produkcją stali, należącymi do Francji i Republiki Federalnej Niemiec, ale otwartej na inne kraje europejskie.. Etapy integracji Polski z UE: Negocjacje Polski z UE ↓ Dostosowywanie polskiego prawa do standardów unijnych oraz modernizacja gospodarki ↓ Wstąpienie Polski do UE zostało poprzedzone referendum, w którym 77% głosujących poparło wejście naszego państwa do UE ↓Cele i Etapy integracji europejskiej 1.. Kolodziej T. Warianty tytułu.. Etap pierwszy: Data rozpoczęcia pierwszego etapu prac została ustalona na lipiec 1990roku.. Historia integracji europejskiej 1951 - traktat paryski Powstanie EWWiS Europejskiej Wspólnoty W ęgla i Stali Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg 1957 - traktaty rzymskie Powstanie EWG i EURATOM EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza EURATOM - Europejska Wspólnota Energii Atomowej Niemcy, Francja, Włochy,Początek integracji europejskiej a) integracja małych paostw - 1948 - elgia, Holandia, Luksemburg zawarły unię celną - powstał Benelux b) 1949 r. -powstanie Rady Europy- organizacja europejska, która znacznie przyczyniła się do integracji europejskiej..

... określającego etapy powstania unii gospodarczej i walutowej.

pełna (choć z pewnymi modyfikacjami) integracja gospodarcza Niektóre etapy procesu integracyjnego połączono w całość (np. utworzenie strefy wolnego… Czytaj dalej →1.. rozpocznij naukę .Unia Gospodarcza i Walutowa Unii Europejskiej 1.. Pytania kontrolne 1.. 28 stycznia 1997 roku uchwalono Narodową Strategię Integracji.Poszczególne etapy integracji gospodarczej to: obszar wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, .. W europejskiej wersji unii gospodarczej obejmuje ona: jednolity rynek (charakteryzujący się czterama swobodami- przepływu osób, usług, towarów i kapitału), wspólne polityki w dziedzinie konkurencji oraz stymulowania rozwoju .Unia Europejska - geneza Powstanie Unii Europejskiej jest uważane za największą innowację instytucjonalną XX .. I tak w 1958 r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG).Jan Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.. Stanowiła forum, na którym spotykali się politycy 16 paostw europejskich.Wymień najważniejsze cele integracji krajów Unii Europejskiej.. Pisze on: —idea integracji międzynarodowej ma swoje źródła w czasach bardzo odległych, w starożytnej Grecji..

Traktat z Maastricht ustanowił Unię Europejską.Przedstaw etapy rozszerzania EWG.

Pierwsze etapy integracji polegały na usprawnieniu współpracy gospodarczej zgodnie z zasadą, że kraje, które prowadzą ze sobą wymianę handlową, odnoszą z niej korzyści, a zatem będą raczej unikać konfliktów.. Powstawanie Wspólnoty Europejskiej w sensie instytucjonalnym rozpoczyna się w dniu 9 maja 1950 roku, kiedy minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman wraz z Jeanem Monnetem ogłosili plan francusko-niemieckiej współpracy w ograniczonym, lecz strategicznym sektorze węgla i stali.8 sierpnia 1996 roku powołano Komitet Integracji Europejskiej.. W ich wyniku 7 lutego 1992 r. podpisany został Traktat o Unii Europejskiej, zwany traktatem z Maastricht (od nazwy miejscowości w Holandii), który wszedł w życie 1 listopada 1993 r.Etapy integracji europejskiej Przebieg procesu integracji europejskiej można zamknąć w kilku etapach:1. strefa wolnego handlu2.. podstawy prawne Rady Europejskiej .. Etapy poszerzania do konca XX wieku.. Marszałek, UŁ Łódź 1997).. Języki publikacji.. 0 0 Odpowiedz.. - EWG została powołana w 1957 r. przez 6 państw zachodnioeuropejskich: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy.. 1951 18 kwietnia Szóstka (Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy) podpisuje w Paryżu Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę .Udany proces integracji ekonomicznej w ramach wspólnot doprowadził do podjęcia prób pogłębienia integracji politycznej.. PL.Zalążek UE powstał po drugiej wojnie światowej.. unia celna 3. wspólny rynek4.. Najczęściej termin ten używany jest łącznie z takimi określeniami jak -gospodarcza, społeczna .W poczet Ojców integracji europejskiej zalicza się ośmiu polityków, którzy mieli największy wpływ na powstanie Wspólnot Europejskich: (w kolejności alfabetycznej) Konrad Adenauer - - pierwszy kanclerz demokratycznych Niemiec , zwolennik zjednoczenia Europy opartego na tradycjach i wartościach chrześcijańskich .7 - 10 kwietnia 1949 roku - spotkanie w ramach Kongresu Europejskiego w Hadze zwolenników integracji europejskiej na zasadach federacyjnych.. Ile krajów nalezy do Unii Europejskiej?. Podobne pytania.. W ich wyniku 7 lutego 1992 r. podpisany został Traktat o Unii Europejskiej, zwany traktatem z Maastricht (od nazwy miejscowości w Holandii), który wszedł w życie 1 listopada 1993 r.Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Sejm RP Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Parlament Europejski: 1993: 21-22 czerwca: Potwierdzenie przez Radę Europejską w Kopenhadze możliwości członkostwa w UE krajów stowarzyszonych (po spełnieniu kryteriów kopenhaskich) 1994: 1 lutego 7 marca 8 kwietnia 9-10 grudnia: Wejście w życie Układu europejskiegoUdany proces integracji ekonomicznej w ramach wspólnot doprowadził do podjęcia prób pogłębienia integracji politycznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt